نام: Amir Alizadeh
زمینه فعالیتی:  Illustration, Graphic Design
طراح، تصویر سازی، کار در روز نامه همشهری
متولد: Shahriyar شهریار
ساکن شهر Shahriyar شهریار
ایمیل: info@gmail.com  

 مشاهده آثار هنرمندان داخلی، آثار گرافیکی امیر علیزاده از ایران - تصویر 1 مشاهده آثار هنرمندان داخلی، آثار گرافیکی امیر علیزاده از ایران - تصویر 2 مشاهده آثار هنرمندان داخلی، آثار گرافیکی امیر علیزاده از ایران - تصویر 3
    مشاهده آثار هنرمندان داخلی، آثار گرافیکی امیر علیزاده از ایران - تصویر 4                  مشاهده آثار هنرمندان داخلی، آثار گرافیکی امیر علیزاده از ایران - تصویر 5 مشاهده آثار هنرمندان داخلی، آثار گرافیکی امیر علیزاده از ایران - تصویر 6   مشاهده آثار هنرمندان داخلی، آثار گرافیکی امیر علیزاده از ایران - تصویر 7 مشاهده آثار هنرمندان داخلی، آثار گرافیکی امیر علیزاده از ایران - تصویر 8   مشاهده آثار هنرمندان داخلی، آثار گرافیکی امیر علیزاده از ایران - تصویر 9  مشاهده آثار هنرمندان داخلی، آثار گرافیکی امیر علیزاده از ایران - تصویر 10       مشاهده آثار هنرمندان داخلی، آثار گرافیکی امیر علیزاده از ایران - تصویر 11 مشاهده آثار هنرمندان داخلی، آثار گرافیکی امیر علیزاده از ایران - تصویر 12      مشاهده آثار هنرمندان داخلی، آثار گرافیکی امیر علیزاده از ایران - تصویر 13  مشاهده آثار هنرمندان داخلی، آثار گرافیکی امیر علیزاده از ایران - تصویر 14 مشاهده آثار هنرمندان داخلی، آثار گرافیکی امیر علیزاده از ایران - تصویر 15  مشاهده آثار هنرمندان داخلی، آثار گرافیکی امیر علیزاده از ایران - تصویر 16   مشاهده آثار هنرمندان داخلی، آثار گرافیکی امیر علیزاده از ایران - تصویر 17  مشاهده آثار هنرمندان داخلی، آثار گرافیکی امیر علیزاده از ایران - تصویر 18       مشاهده آثار هنرمندان داخلی، آثار گرافیکی امیر علیزاده از ایران - تصویر 19      مشاهده آثار هنرمندان داخلی، آثار گرافیکی امیر علیزاده از ایران - تصویر 20        مشاهده آثار هنرمندان داخلی، آثار گرافیکی امیر علیزاده از ایران - تصویر 21  مشاهده آثار هنرمندان داخلی، آثار گرافیکی امیر علیزاده از ایران - تصویر 22     مشاهده آثار هنرمندان داخلی، آثار گرافیکی امیر علیزاده از ایران - تصویر 23  مشاهده آثار هنرمندان داخلی، آثار گرافیکی امیر علیزاده از ایران - تصویر 24    مشاهده آثار هنرمندان داخلی، آثار گرافیکی امیر علیزاده از ایران - تصویر 25  مشاهده آثار هنرمندان داخلی، آثار گرافیکی امیر علیزاده از ایران - تصویر 26
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه